محمد عالیشاهی بدون دیدگاه

import matplotlib.pyplot as plt

labels= [‘Mortgage’, ‘Utilities’, ‘Food’, ‘Gas’]

colors=[‘blue’, ‘yellow’, ‘green’, ‘orange’]

sizes= [1500, 600, 500, 300]

plt.pie(sizes,labels=labels, colors=colors, startangle=90, autopct=’%1.1f%%’)

plt.axis(‘equal’)

plt.show()

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *