محمد عالیشاهی بدون دیدگاه

import matplotlib.pyplot as plt

months= [x for x in range(1,13)]

mortgage= [700, 700, 700,
۸۰۰, ۸۰۰, ۸۰۰,
۸۵۰, ۸۵۰, ۸۵۰,
۸۵۰, ۸۵۰, ۸۵۰]

utilities= [500, 300, 380,
۲۰۰, ۶۰۰, ۵۵۰,
۳۱۰, ۶۲۰, ۲۹۰,
۳۲۰, ۴۴۰, ۴۰۰]

repairs= [100, 120, 100,
۱۵۰, ۸۵۰, ۸۰,
۱۲۰, ۲۲۰, ۲۴۰,
۵۰, ۶۰, ۱۵۰]

plt.plot([],[], color=’blue’, label=’mortgage’)
plt.plot([],[], color=’orange’, label=’utilities’)
plt.plot([],[], color=’brown’, label=’repairs’)

plt.stackplot(months, mortgage, utilities, repairs, colors=[‘blue’, ‘orange’, ‘brown’])

plt.legend()

plt.title(‘Household Expenses’)
plt.xlabel(‘Months of the year’)
plt.ylabel(‘Cost’)

plt.show()

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *